Chinese | English | Korean | Japanese | French | Vietnamese | Thai
           Introduction
           Programs
           Requirements for Admission
           Application
           Tuition Fees
           Contact Us
   นักศึกษาทุนส่วนตัว

๑) ค่าเล่าเรียน
นักศึกษาปริญญาตรี : สายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 17,000 หยวนต่อปีการศึกษา
สายศิลปศาสตร์ 15,000 หยวนต่อปีการศึกษา   สายศิลปกรรมศาสตร์ 19,000 หยวนต่อปีการศึกษา
นักศึกษาปริญญาโท : 22,000 หยวนต่อปีการศึกษา
นักศึกษาปริญญาเอก : 30,000 หยวนต่อปีการศึกษา
นักศึกษาวิจัยเพิ่มเติมระดับสูง : 26,000 หยวนต่อปีการศึกษา
นักศึกษาวิจัยเพิ่มเติมระดับทั่วไป : 17,000 หยวนต่อปีการศึกษา
นักศึกษาวิชาภาษาจีน : 13,000 หยวนต่อปีการศึกษา (เทอมละ 7,000 หยวน)
นักศึกษาระยะสั้น : 1,800 หยวนต่อเดือน (หนึ่งเดือนขึ้นไป)

๒) ค่าสมัครและลงทะเบียน
ค่าสมัคร : ๔๐๐ หยวน

หมายเหตุ : การชำระค่าใช้จ่ายข้างต้นให้ถือเงินหยวนจีนเป็นเกณฑ์

๓) ค่าอาหาร
นักศึกษาสามารถใช้ห้องครัวรวมในหอพักนักศึกษาต่างชาติประกอบอาหารเองได้  ทั้งยังสามารถรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของนักศึกษาต่างชาติหรือห้องอาหารอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ตามอัธยาศัย  ในราคาประมาณ 20-45 หยวนต่อวันต่อคน

๔) ค่าที่พักในหอพักนักศึกษาต่างชาติ

  ก.    สำหรับนักศึกษาระยะยาว  ( ๑ ภาคการศึกษาขึ้นไป )
ห้องคู่ :  พักรวมกัน ๒ คน วันละ 40 หยวนต่อคน
ห้องเดี่ยว : วันละ 80 หยวน
ห้องชุด (ห้องนอน ๒ ห้อง รวมห้องรับแขก ๑ ห้อง) :  พักรวมกัน ๒ คน  วันละ 60   
หยวนต่อคน   ถ้าพัก ๑ คนแบบเหมาห้อง วันละ 120 หยวน

  1. สำหรับนักศึกษาระยะสั้น  ( ไม่ถึง ๑ ภาคการศึกษา )

       ห้องคู่ :  พักรวมกัน ๒ คน วันละ 50 หยวนต่อคน
ห้องเดี่ยว : วันละ 100 หยวน
ห้องชุด (ห้องนอน ๒ ห้อง รวมห้องรับแขก ๑ ห้อง) :  พักรวมกัน ๒ คน  วันละ 70   
หยวนต่อคน   ถ้าพัก ๑ คนแบบเหมาห้อง วันละ 140 หยวน

หมายเหตุ: นักศึกษาทุนส่วนตัว สามารถขออนุญาตจากสำนักงานนักศึกษาต่างชาติ เพื่อขอพักในห้องเช่าภายในมหาวิทยาลัย หรือที่อื่นที่เหมาะสมในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งราคาค่าเช่าจะถูกกว่าหอพักนักศึกษาต่างชาติ    ทั้งนี้ นักศึกษาต่างชาติสามารถต่อรองและตกลงราคาค่าเช่ากับผู้ให้เช่าโดยตรงได้ สำนักงานนักศึกษาต่างชาติสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักให้เช่า  ส่วนนักศึกษาต่างชาติก็สามารถติดต่อกับผู้ให้เช่าเองได้  แต่การเช่าห้องพักข้างนอกที่มิใช่หอพักของมหาวิทยาลัย ต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากสำนักงานนักศึกษาต่างชาติ

๕) ค่าตำราเรียนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกงานนอกเหนือจากในโปรแกรมการเรียน จะอยู่ในความรับผิดชอบของนักศึกษาเอง  ในส่วนของตำราเรียนจะอยู่ในราว ๕๐๐ หยวนต่อปี

๖) ท่องเที่ยว
สำนักงานนักศึกษาต่างชาติจะจัดนำเที่ยวทุกปีตามสภาพการณ์ที่เหมาะสม โดยค่าใช้จ่าย (ในราคาต้นทุน) นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเอง

การสำเร็จการศึกษาและการสิ้นสุดการศึกษา

๑.  นักศึกษาระดับปริญญา
นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรและผลการเรียนผ่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา  และถ้าสอดคล้องต้องตามกฎเกณฑ์ด้านวิทยฐานะของสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็จะได้รับปริญญาบัตรระดับตรี, โท, เอกตามที่เหมาะสม  สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนไม่ผ่าน จะได้รับใบสิ้นสุดการศึกษา

๒.  นักศึกษาวิจัยเพิ่มเติมและนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนระดับปริญญา
นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรและผลการเรียนผ่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร

   
Chinese traditional music lessons  
   
Address: The International Education and Exchange Centre, Southwest University ,Tiansheng Road, Beibei,Chongqing,
Tel: 86-571-88165697 P.R.China: 400715 Fax: 86-571-88165698
Email: admissioncn@126.com   Website: https://cuecc.com