Chinese | English | Korean | Japanese | French | Vietnamese | Thai
           Introduction
           Programs
           Requirements for Admission
           Application
           Tuition Fees
           Contact Us
   ระบบการศึกษา

�? ระบบการศึกษา

 • นักศึกษาปริญญาตร�? หลักสูตร �?ปี ใช้ระบบหน่วยกิต�?นักศึกษาที่เรียนจนครบหน่วยกิตที่กำหนด�?สามารถจบการศึกษาได�?strong>
 • นักศึกษาปริญญาโท: หลักสูตร �?�?ปี หรือเรียนครบหน่วยกิตที่กำหน�?สามารถจบการศึกษาได�?
 • นักศึกษาปริญญาเอก: หลักสูตร �?ปี
 • นักศึกษาวิจัยเพิ่มเติมระดับทั่วไป: หลักสูตร �?�?ปี
 • นักศึกษาวิจัยเพิ่มเติมระดับสู�? หลักสูตรภายใ�?�?ปี
 • นักศึกษาวิชาภาษาจี�? ระยะเวลาเรียน �?ภาคการศึกษาถึง �?ปี
 • นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น: ระยะเวลาเรียน �?�?สัปดาห�?

นักศึกษาต่างชาติที่เริ่มเรียนระดับปริญญ�? ควรมีพื้นฐานภาษาจีนที่เหมาะสมเพียงพอ  นักศึกษาสายศิลปศาสตร์โดยทั่วไปควรมีผลการสอ�?HSK ระดับกลา�?ขั้น C  ส่วนนักศึกษาวิชาเอกอื่น �? โดยทั่วไปควรมีผลการสอบ HSK ระดับต้น ขั้น C   นักศึกษาที่ยังไม่มีพื้นฐานในระดับดังกล่า�? สามารถศึกษาภาษาจีนพื้นฐานเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยของเรา  
�? เงื่อนไขการเข้าศึกษา

 • นักศึกษาปริญญาตร�? จบการศึกษาระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  สุขภาพแข็งแร�? และผ่านการตรวจสอบอนุมัติรับเข้าศึกษาโดยมหาวิทยาลัยซีหนาน
 • นักศึกษาปริญญาโท:   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีจดหมายแนะนำจากรองศาสตราจารย์หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับเทียบเท่าจำนวน �?ฉบับ สุขภาพแข็งแร�?และผ่านการตรวจสอบอนุมัติรับเข้าศึกษาโดยมหาวิทยาลัยซีหนาน
 • นักศึกษาปริญญาเอก: จบการศึกษาระดับปริญญาโทและมีจดหมายแนะนำจากศาสตราจารย์หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับเทียบเท่าจำนวน �?ฉบับ สุขภาพแข็งแร�?และผ่านการตรวจสอบอนุมัติรับเข้าศึกษาโดยมหาวิทยาลัยซีหนาน
 • นักศึกษาวิจัยเพิ่มเติมระดับทั่วไป:   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สุขภาพแข็งแร�?
 • นักศึกษาวิจัยเพิ่มเติมระดับสู�? จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับเทียบเท่า�?สุขภาพแข็งแร�?
 • นักศึกษาวิชาภาษาจี�? สุขภาพแข็งแร�?
 • นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น: จบการศึกษาระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปของประเทศจี�? สุขภาพแข็งแร�?

�? ขั้นตอนการรับสมัคร
�? นักศึกษาต่างชาติทุนรัฐบาลจีน
ขอให้นักศึกษาต่างชาติที่ขอทุนการศึกษารัฐบาลจีนติดต่อกับหน่วยงา�? (แผนก) การศึกษาของสถานทูต (สถานกงศุ�? จีนในประเทศของท่า�?หรือสถานทู�?(สถานกงศุ�? ของท่านในประเทศจี�?เพื่อขอรับเอกสารการรับสมัครอย่างย่อ  และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลในรายละเอียดได�?จากคณะกรรมการกองทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติแห่งประเทศจีน�? หน่วยงานดูแลกิจการนักศึกษาต่างชาติ
ที่อยู่สำหรับติดต่อทางจดหมาย:
中国北京复兴门内大街160号(逸夫会议中心�?
国家留学基金管理委员会来华事务部
邮政编码�?00031
โทรศัพท์�?86-10-6641-3253 หรือ 6641-3255
แฟกซ์:  86-10-6641-3255
อีเมล์:    laihua@csc.edu.cn
เว็บไซต์:  http://www.csc.edu.cn

�? นักศึกษาทุนส่วนตัว
�? ขอให้นักศึกษาทุนส่วนตัวที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยของเรา ติดต่อโดยตรงกั�?span dir="RTL"> “ศูนย์แลกเปลี่ยนและการศึกษาระหว่างประเทศ�? ของมหาวิทยาลัยซีหนานเพื่อขอรับเอกสารการสมัครเรียน เช่�?“ใบสมัครเข้าเรียน�?span dir="RTL"> , “แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ�?เป็นต้น หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จา�?“ส่วนดาวน์โหลดข้อมูล�?ในเว็บไซต์ของ “การศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยซีหนาน�?
ที่อยู�?     The International Education and Exchange Centre
Southwest University
No. 1, Tiansheng Road, Beibei, Chongqing 400715
P.R. China
โทรศัพท์:  86-23-6825-6342 หรือ 86-23-6825-2347
แฟกซ�?   86-23-6886-3805
อีเมล�?     admissioncn@126.com หรือ
เว็บไซต์: https://cuecc.com

           �?span dir="RTL"> .    ขอให้ส่งใบสมัครเข้าเรียนที่กรอกข้อมูลแล้�?ใบแจ้งผลการศึกษาและหลักฐานการศึกษา  ใบตรวจสุขภาพซึ่งตรวจโดยโรงพยาบาลของรัฐ ) ฉบับสำเนา ( เป็นต้น ส่งมายัง “ศูนย์แลกเปลี่ยนและการศึกษาระหว่างประเทศ�?ของมหาวิทยาลัยซีหนาน   สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้ว�? จะได้รับ “หนังสือแจ้งการรับเข้าเป็นนักศึกษา�?แล�?“ใบสมัครขอวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติเพื่อการมาศึกษาต่อที่ประเทศจีน�?ขอให้นำเอกสารข้างต้นพร้อมกับ “แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ�?ต้นฉบับ�?ไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศได้ที่สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนในประเทศของท่า�?

หมายเหต�?
นักศึกษาที่เรียนไม่เกินครึ่งปี ให้ขอวีซ่าแบ�?(F)    สำหรับผู้ที่เรียนครึ่งปีขึ้นไ�? ให้ขอวีซ่าแบ�?(X)

  �?  การเข้าเรียน
กำหนดเวลาเข้าเรียนของนักศึกษาวิจัยเพิ่มเติ�? นักศึกษาวิชาภาษาจี�?และนักศึกษาระยะสั้นจะไม่มีกำหนดตายตั�? สำหรับนักศึกษาปริญญา มหาวิทยาลัยจะเปิดเทอมประมาณวันที�? ๑๐ กันยายนของทุกปี�? นักศึกษาจะต้องนำหนังสือแจ้งการรับเข้าเป็นนักศึกษา�?พร้อมกับใบสมัครขอวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติเพื่อการมาศึกษาต่อที่ประเทศจี�? มารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำหนด�? นักศึกษาที่มิได้ดำเนินการขอเลื่อนเวลาการมารายงานตั�?และเวลาได้เลยกำหนดไ�? ๑๐ วั�?จะถูกยกเลิกสิทธ์ในการเข้าเรียน

   
Tourism Basketball Team
Address: The International Education and Exchange Centre, Southwest University ,Tiansheng Road, Beibei,Chongqing,
Tel: 86-571-88165697 P.R.China: 400715 Fax: 86-571-88165698
Email: admissioncn@126.com   Website: https://cuecc.com