Chinese | English | Vietnamese     
           Introduction
           Programs
            Application
           Tuition Fees
           Contact Us
           apply online

   Degree Programs

Chiêu sinh trình độ đại học

 1. Dược học(giảng dạy bằng tiếng anh )  2. Lớp chất lượng cao dược lý cơ bản
 3. Chế trị dược vật  4. trị dược công trỉnh
 5. chất lượng an toàn thực phẩmư  6. dược học lâm sàng (5 năm học)
 7. trung dược học 8. tài nguyên Trung dược và phát triển  
 9. kĩ thuật sinh vật (lớp dược học sinh hóa) 10. kĩ thuật sinh vật (phương hướng dược vật sinh hóa)  
 11. lớp chất lượng cao quốc gia sinh mệnh học và kĩ thuật (4+2) 12. sinh vật công trình (phương hướng sinh vật chế dược )  
 13. hải dương dược học 14. quản lí công thương (phương hướng y hược)  
 15. kinh tế quốc tế và mậu dịch 16. tiếp thị thị trường (phương hướng y dược)  
 17. quản lí dược phẩm 18. kinh tế học (phương hướng y dược)  
 19. quản lí tin tức và hệ thống tin tức (phương hướng y dược) 20. tiếng anh(phương hướng y dược)  

Chiêu sinh trình độ nghiên cứu sinh (giảng dạy bằng tiếng anh)

Chiêu sinh tiến tu

 1. dược vật hóa học  2. chế dược học
 3. sinh dược học  4. phân tích dược vật học
 5. vi sinh vật và sinh hóa dược học  6. dược lí học
 7. hóa công sinh vật  8. phân tích hóa học
 9. đông tây y kết hợp cơ bản  10. chế dược công trình học
 11. thiên nhiên dược vật hóa học  12. xã hội và quản lí dược học
 13. tin tức sinh vật dược vật học  14. hải dương sinh vật học
 15. dược học lâm sàng  16. dược vật đại tiết động lực học
 17. Trung dược hóa học  18. kĩ thuật sinh vật Trung dược học
 19. Trung dược dược lí học  20. chế trị Trung dược học
 21. trung dược kiểm định học  22. phân tích trung dược học
 23. bào chế trung dược học  24. khởi nguồn trung dược học
 25. ngành tin tức dược học  26. hóa học sinh vật và phân tử sinh vật học
 27. quản lí xí nghiệp  28. quản lí xã hội
 29. dược vật kinh tế học  

Chiêu sinh trình độ tiến sĩ (giảng dạy bằng tiếng anh)

Chiêu sinh tiến tu

 1. hóa học dược vật  2. chế dược học
 3. sinh dược học  4. phân tích dược học
 5. vi sinh vật và sinh hóa dược học  6. dược lí học
 7. Trung dược học  8. chế dược công trình học
 9. thiên nhiên dược vật hóa học  10. xã hội và quản lí dược học
 11. tin tức sinh vật dược vật  12. kinh tế dược vật học
 13. hải dương sinh vật học  14. dược học lâm sàng
 15. dược vật đại tiết động lực học  16. hóa học trung dược
 17. kĩ thuật trung dược sinh vật học  18. trung dược dược lí học
 19. chế trị trung dược học  20. trung dược kiểm định học
 21. phân tích trung dược học  22. bào chế trung dược học
 23. tài nguyên trung dược học  24. ngành tin tức dược học
 
Address: Division of International Exchange and Cooperation China Pharmaceutical University #24 Tongjiaxiang, Nanjing
Tel: 86-571-88165968 P.R.China: 210009 Fax: 86-571-88165698
Email: studycnservice@126.com Website: https://cuecc.com